• CPU:
 • 内存:
 • 硬盘:
 • 带宽:
 • 1核
 • 2核
 • 4核
 • 8核
 • 1G
 • 2G
 • 4G
 • 8G
 • 50GB
 • 500GB
(10GB递增)
 • 2Mbps
 • 100Mbps
(1Mbps递增)
 • 操作系统:
 • 机房:
 • 设置密码:
 • 确认密码:
 • 随机密码:
 • 数量:
价格:
正在计算价格...
试用:

如何试用?

互联互通购买协议
最佳TCO:
品牌服务器、无需押金、按月支付、按需付费、最佳总体拥有成本。
快速稳定:
云计算节点分布全国骨干机房,BGP、双线、单线,全国高速访问独享带宽,有效解决带宽瓶颈,实现瞬时供应和部署。
弹性伸缩:
可快速实现云服务器配置的按需扩容或减配。
安全可靠:
硬件级别上实现故障和安全性的隔离,平台内置ARP攻击防护能力,分布式和规模化提升防DDOS攻击能力。提供智能备份功能,将数据风险降到最低。
简单易用:
完整管理权限,提供多种管理工具,不懂技术也能用!
服务支持:
7*24的专业运维服务团队,提供最高等级的SLA